Všeobecné obchodné podmienky

Home 9 Všeobecné obchodné podmienky

Firma Aio, s.r.o. zo sídlom: Radlinského 1710/30, 02601 Dolný Kubín, IČO: 47369451, DIČ: 2023836452, IČ-DPH: SK2023836452, Bankové spojenie: VÚB, a. s. číslo účtu 3176139659 / 0200, zapísaný v Obchodnom registry Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 59848/L, (ďalej len „zhotoviteľ“) zverejňuje nasledovné obchodné podmienky, ktorými sa riadi vo vzťahu k svojim zákazníkom.

Objednaním služieb telefonicky, elektronicky alebo poštou objednávateľ súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami zhotoviteľa, ktoré sú zverejnené na webovej stránke zhotoviteľa https://www.aio.sk/vseobecne-obchodne-podmienky alebo je ich možné na požiadanie objednávateľa zaslať e-mailom na jeho adresu. 

Článok I.
Základné pojmy

Web stránka – je zložená z dokumentov, ktoré sú vytvorené značkovacím jazykom XHTML (hypertext) a CSS a ktoré sú medzi sebou a inými dokumentmi previazané pomocou odkazov (hyperlinkov).

Web hostihng – elektronická služba od poskytovateľa hostingových služieb, ktorá poskytuje najmä diskový priestor na web servery, čím umožní sprístupniť web stránky objednávateľa prostredníctvom siete internet.

Tvorba web stránok – vytvorenie hypertextového dokumentu pomocou technológií XHTML, CSS, prípadne s použitím PHP, MySQL, JavaScript, a začlenenie obsahu (textov, obrázkov, multimédií) dodaného objednávateľom.

Objednávateľ – ten, kto si objednáva vytvorenie diela.

Zhotoviteľ – zhotoviteľom diela je firma Aio, s.r.o.

Web design – vzhľad (dizajn) web stránky založený na tvorbe XHTML a CSS štýlu.

Šablóna – vytvorenie dokumentu pomocou XHTML (logická štruktúra) a CSS (vzhľad).

Statická stránka – webová stránka, ktorá je vytvorená pomocou XHTML, CSS, prípadne PHP, JavaScript a ktorej obsah je možné meniť len prostredníctvom zhotoviteľa na základe dohody s objednávateľom.

Redakčný systém (tiež CMS – Systém na správu obsahu) – webová aplikácia, ktorá umožňuje objednávateľovi cez webové rozhranie administrovať obsah stránky bez pomoci zhotoviteľa a znalosti tvorby webových stránok (prostredníctvom technológií PHP a MySQL)

Podstránka – znamená jeden XHTML dokument, web stránka je spravidla tvorená väčším počtom takýchto dokumentov (podstránok).

Modul – pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok predstavuje súčasť web stránky, ktorá rozširuje jej funkčnosť.

Optimalizácia pre vyhľadávače (tiež SEO) – znamená optimalizáciu všetkých off-page (registrácia do on-line katalógov a vytvorenie prepojení na hlavnú stránku web stránky) a on-page faktorov (optimalizácia XHTML kódu zo strany bezchybnosti ako i meta značiek).

Doména – doménové meno druhej úrovne, pod ktorým je web stránka dostupná v internetovej sieti.

Subdoména – doménové meno tretej úrovne.

Článok II.
Špecifikácia služieb

Poskytovanie služieb a ich rozsah sa riadi právnymi predpismi SR. Cena poskytovaných služieb sa riadi cenovou ponukou vypracovanou pre objednávateľa alebo cenovou ponukou, ktorá je zverejnená na web stránke zhotoviteľa a je ním garantovaná pri splnení dohodnutých podmienok. Medzi základné služby, ktoré zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi mimo tvorby web stránok, patria:

 1. zabezpečenie funkčnej a bezpečnej prevádzky systému na správu obsahu (CMS), ak je súčasťou ponúkaného balíka služieb, ako aj služby uvedené v cenníku, ktoré prislúchajú k balíku objednaných služieb.
 2. zabezpečenie ďalších doplnkových služieb, ktoré sú uvedené v špecifikácii webovej stránky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo a sú spoplatňované zvlášť nad rámec ceny objednaného balíka služieb.

Článok III.
Platobné podmienky

 1. Zhotoviteľ/poskytovateľ pripraví a e-mailom zašle objednávateľovi pred objednaním diela/služby cenovú ponuku so špecifikáciou ponuky, ak sa nedohodnú inak. Cena zadielo/službu sa stanoví na základe kalkulácie podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa, ak nejde o cenovú ponuku, ktorá je zverejnená na web stránke zhotoviteľa a je ním garantovaná pri splnení dohodnutých podmienok.
 2. Celková cena za služby/dielo môže byť vyššia len v prípade, že na webovej stránke boli vykonané práce, ktoré neboli súčasťou špecifikácie stránky a boli vzájomne odsúhlasené. Zhotoviteľ má nárok na zálohovú platbu vo výške 50 % dohodnutej ceny pred začatím prác na tvorbe web stránky. Na tento účel zhotoviteľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru alebo príjmový pokladničný doklad. Zvyšnú časť ceny diela bude zhotoviteľ účtovať po skončení a odovzdaní web stránky formou faktúry. Štandardná doba splatnosti faktúr je 7 dní od doručenia faktúry, ak nie je v zmluve o dielo dohodnuté inak.
 3. V prípade, ak je dohodnutá úhrada za zhotovenie diela formou splátok počas dohodnutej doby viazanosti, má zhotoviteľ nárok pred vypracovaním špecifikácie ponuky požadovať od objednávateľa zálohu vo výške 1-mesačnej dohodnutej splátky. Počas celej doby viazanosti bude zhotoviteľ mesačne fakturovať dohodnuté čiastky na úhradu zhotoveného diela/objednaných služieb.
 4. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela/dodanie služieb, má zhotoviteľ/poskytovateľ právo fakturovať zmluvný poplatok vo
  výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Článok IV.
Termín zhotovenia diela/poskytovania služby

Vopred dohodnutý termín diela sa predlží o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na diele, ak budú dôvodom nepredvídateľné okolnosti, ktoré nezapríčinil zhotoviteľ alebo z dôvodu zásahu vyššej moci, na ktoré zhotoviteľ nemá vplyv. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto okolnosti oznámi objednávateľovi do 3 dní od ich vzniku a do 3 dní mu oznámi ich pominutie. Tento režim platí aj v prípade nemožnosti riadneho postupu prác pre prekážky na strane objednávateľa.

Článok V.
Storno objednávky – odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ má právo stornovať objednávku – odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia jeho písomného prejavu na
  stornovanie objednávky – odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.
 2. Úhrada za stornovanie objednávky – za odstúpenie od zmluvy sa určí na základe stupňa rozpracovanosti projektu a to dohodou obidvoch zúčastnených strán, pričom
  zhotoviteľ má nárok na zaplatenie oprávnene vynaložených nákladov.
 3. V prípade, ak je dohodnutá úhrada za zhotovenie diela formou splátok počas dohodnutej doby viazanosti, má objednávateľ nárok odstúpiť od zmluvy, ak túto skutočnosť objednávateľ bezodkladne oznámi zhotoviteľovi/poskytovateľovi písomne alebo e-mailom, najneskôr do začiatku mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý bola uhradená posledná splátka podľa splátkového kalendára. Započítava sa deň, kedy bola skutočnosť o návrhu na odstúpenie od zmluvy objednávateľovi/poskytovateľovi doručená.
 4. Ak bude objednávateľ počas doby viazanosti požadovať odstúpenie od zmluvy, zhotoviteľ má nárok požadovať od objednávateľa doplatenie alikvotnej čiastky dohodnutej na celú dobu viazanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. Po odovzdaní diela (ukončení projektu) má zhotoviteľ nárok na úhradu plnej výšky dohodnutej ceny diela.
 6. Predchádzajúce ustanovenia nebudú použité, ak k odstúpeniu od zmluvy zo strany objednávateľa dôjde na základe právne relevantných dôvodov na strane zhotoviteľa.
 7. Ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy, prípadne od zmluvy formou objednávky (tzv. zmluvy na diaľku) z dôvodu, že objednávateľ porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, najmä pre neposkytnutie súčinnosti alebo nezaplatenie dohodnutej platby riadne a včas, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi storno poplatky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to nasledovne:
  a) ak k odstúpeniu dôjde po začatí prác na diele, má zhotoviteľ nárok na úhradu už vykonaných prác – max. na úhradu 50 % z dohodnutej ceny za dielo.
  b) ak k odstúpeniu dôjde po dátume spustenia testovacej prevádzky, má zhotoviteľ nárok na úhradu 75 % z dohodnutej ceny diela. 
  c) ak k odstúpeniu dôjde po dátume odovzdania diela (ukončení projektu), má zhotoviteľ nárok na úhradu celej sumy dohodnutej ceny za dielo.
  Zodpovednosť za náhradu škody tým nie je dotknutá. Pre prípad vzniku práva na zaplatenie storno poplatkov podľa tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že storno
  poplatok sa započíta s doposiaľ zaplatenou sumou ceny diela s účinnosťou ku dňu odstúpenia. V prípade kladného zostatku v prospech zhotoviteľa je objednávateľ
  povinný zaplatiť tento zostatok do 3 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Článok VI.
Práva zhotoviteľa diela/poskytovateľa služby

 1. Zhotoviteľ diela/poskytovateľ služby má právo na zaplatenie dohodnutej ceny za vyhotovenie diela/poskytnutie služby.
 2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na všetkých ním vytvorených web stránkach zobrazovať vždy odkaz na svoju webovú stránku https://www.aio.sk/ a svoju obchodnú značku.
 3. Zhotoviteľ má právo zrealizovanú web stránku zobrazovať medzi referenciami zrealizovaných web stránok na svojej webovej stránke alebo ju použiť na svoju propagáciu aj v inej reklamnej komunikácii, aj s uvedením ceny diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 4. Zhotoviteľ má právo na odstúpenie od zmluvy o dielo alebo ukončenie poskytovania služieb v prípade, ak:
  a) v priebehu vyhotovovania stránky zadanej objednávateľom vyjde najavo, že sa jedná o vyhotovenie stránky, ktorá svojím obsahom, úrovňou zobrazenia, grafickým spracovaním alebo účelom, na ktorý má byť použitá:
  – porušujú právne predpisy SR alebo platné medzinárodné predpisy ktorými je viazaná SR
  – ktorých obsah, vyhotovenie, alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi
  – poškodzuje dobré meno zhotoviteľa alebo iných osôb
  – propaguje utláčanie základných práv a slobôd skupín alebo jednotlivca
  – podnecuje národnostnú, náboženskú, alebo etnickú neznášanlivosť
  – propaguje zneužívanie návykových a psychotropných látok, jedov a prekurzorov
  – propaguje extrémistické hnutia smerujúce k potlačovaniu základných práv a slobôd občanov
  – porušujú autorské a iné práva vyplývajúce z duševného vlastníctva, alebo boli získané porušením autorských, alebo iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva
 5. Zhotoviteľ má ďalej právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ i napriek predchádzajúcej výzve porušuje tieto všeobecné obchodné podmienky.
 6. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy o dielo, ak objednávateľa vopred upozornil na možnú nezhodu softvéru (alebo iných komponentov) dodaných objednávateľom
  so softvérom či komponentov potrebnými na vyhotovenie, úpravu alebo zmenu stránky, v prípade, ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných úžitkových
  vlastností web stránky, jej funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia alebo funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe stránky a objednávateľ aj napriek upozorneniu na použití takého softvéru alebo komponentov naďalej trvá.
 7. Počas doby vytvárania web stránky je táto umiestnená v priestore subdomény zhotoviteľa, kde si môže priebežne kontrolovať postup vykonávaných prác.
 8. Zhotoviteľ má právo začať pracovať na tvorbe objednanej web stránky až po dodaní všetkých potrebných podkladov od objednávateľa.

Článok VII.
Povinnosti zhotoviteľa diela/poskytovateľa služby

 1. Zhotoviteľ diela/poskytovateľ služby má povinnosť uzatvoriť zmluvu o vytvorení diela/poskytnutí služby s každým záujemcom o zhotovenie diela/poskytnutie služby, ak
  nie je dôvod na jej odmietnutie.
 2. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným právnym predpisom a záväzným normám.
 3. Zhotoviteľ je ďalej povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných objednávateľom v kvalite a množstve, ktoré mu dodal objednávateľ.
 4. Zhotoviteľ je povinný po tom, keď objednávateľ zaplatí celkovú sumu uvedenú v zmluve o dielo, sprístupniť internetovú prezentáciu objednávateľovi na jeho webhostingu v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr je povinný tak urobiť do 48 hodín od zaplatenia tejto sumy.
 5. Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak je dohodnutá úhrada za zhotovenie diela formou splátok počas dohodnutej doby viazanosti, dielo zverejniť v maximálnej lehote do 30 dní
  od dodania všetkých relevantných podkladov na zhotovenie diela od objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu softvéru (alebo iných komponentov) dodaných od objednávateľa so softvérom, prípadne komponentmi, ktoré použije zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie alebo úpravu stránky. Zhotoviteľ je povinný urobiť tak vždy, keď by použitie takých komponentov alebo softvéru narušilo funkčnosť stránky, úroveň alebo kvalitu jej vybavenia.

Článok VIII.
Práva objednávateľa

 1. Objednávateľ má právo na uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom diela/poskytovateľom služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie.
 2. Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti web stránky.
 3. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy/od zmluvy formou objednávky (tzv. zmluvy na diaľku), ak dodací termín na zhotovenie webovej stránky nebol dodržaný
  (okrem situácií uvedených v článku IV).

Článok IX.
Povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály (obrazový, zvukový alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisy, obrázky, programy alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite a v čo najkratšom možnom čase. Zároveň je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela, zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na diele (napr. informácie o webhostingu, a pod.).
 2. Objednávateľ je povinný vecne zodpovedať otázky zhotoviteľa, reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to v čo najkratšom technicky možnom čase.
 3. Objednávateľ je povinný uhrádzať faktúry v dohodnutom termíne.

Článok X.
Zodpovednosť za škodu

Vlastníkom zhotovovaných web stránok je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nich. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovenej web stránke prechádza na objednávateľa po odovzdaní web stránky objednávateľovi, ktoré bude objednávateľom potvrdené potvrdzujúcim e-mailom, prípadne podpísaním preberacieho (licenčného)
protokolu. Objednávateľ týmto potvrdzuje, že dielo je zhotovené na základe jeho požiadaviek, ktoré sú uvedené v špecifikácii web stránky.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát.

Článok XI.
Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že objednávateľ nie je občanom SR, nemá na jej území sídlo, bydlisko, ako aj v prípade, keď sa služba poskytuje mimo územia SR.
 2. Vzájomné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom sú obe zmluvné strany povinné riešiť prednostne vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou.
 3. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, sú obidve zmluvné strany oprávnené predložiť spor miestne alebo vecne príslušnému súdu.

Článok XII.
Autorské práva

 1. Ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi obrázky, ilustrácie, texty alebo iné podkladové materiály na zhotovenie diela, je povinný k nim tiež zaobstarať a zhotoviteľovi na
  požiadanie preukázať súhlas príslušných majiteľov autorských práv, ak nie je majiteľom týchto práv samotný objednávateľ. Zhotoviteľ v prípade použitia takýchto materiálov pri vykonaní diela nezodpovedá za porušenie autorských práv tretích osôb k takto poskytnutým a použitým materiálom, vrátane práv k ochrannej známke alebo dizajnu. 
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie diela použije len také materiály (softvér, komponenty), ku ktorým vlastní autorské práva alebo na použitie ktorých získal súhlas od
  príslušných majiteľov autorských práv. Zhotoviteľ pri implementácii softvéru vykoná len také zmeny (nastavenia, inštalácie), ktoré mu povoľuje príslušná licencia výrobcu alebo predajcu.

Článok XIII.
Ochrana údajov

 1. Všetky údaje, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytne, sú považované za dôverné. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám bez súhlasu
  objednávateľa. Výnimku tvoria len údaje potrebné na identifikáciu použité pri realizácii platobného styku.
 2. Objednávateľ týmto dáva súhlas na používanie jeho osobných údajov v rozsahu nutnom na uzatvorenie zmluvy o dielo. Sú to údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu platby za služby, údaje nutné k informovaniu o prijatí objednávky (telefónne čísla, e-mail, fax), o realizácii projektu, ako aj údaje, ktoré majú byť použité pri realizácii web stránky. Všetky osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok XIV.
Odovzdanie diela a prechod vlastníctva

 1. Vlastníctvo k jednotlivým častiam diela prejde na objednávateľa ich riadnym odovzdaním a prevzatím zo strany objednávateľa. Odovzdaním diela objednávateľ získa
  k odovzdanej časti diela právo toto dielo užívať, ale nemá právo ho bez súhlasu zhotoviteľa ďalej šíriť.
 2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou oprávnenou na výkon práv autora/autorov diela a za týmto účelom je osobou, ktorá je oprávnená udeliť súhlas na každé ďalšie použitie diela.
 3. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa nakladať s dielom nad rámec predchádzajúceho bodu, najmä nie je oprávnený ho šíriť
  a/alebo akokoľvek upravovať zdrojové kódy a/alebo ho vystavovať či použiť na vytvorenie iného diela, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb.

Článok XV.
Záruky

 1. Na tvorbu webových stránok sa používajú len overené a otestované Open Source produkty, ktoré sú pri tvorbe web stránky odladené. Uvedený softvér je v dobe vytvárania prezentácie bezpečný proti hrozbám, čo však nevylučuje, že tomu tak bude aj v budúcnosti, na čo bol objednávateľ upozornený. Zálohy dát web stránky si musí zákazník zabezpečovať vo vlastnom záujme sám.
 2. Po prevzatí web stránky/poskytnutí služby objednávateľom/vi na základe preberacieho protokolu/na základe súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade tzv. zmluvy na diaľku, patrí objednávateľovi právo na dôkladné otestovanie prezentácie, najmä jej funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktuálnostizobrazených informácií a ich usporiadania.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené počas testovacej lehoty bezplatne, na vlastné náklady a v čo najskoršom možnom čase opraviť. Výnimku tvoria iba chyby  spôsobené programami, prezentáciami alebo zvukovými, zvukovo-obrazovými záznamami, dodanými objednávateľom za účelom zhotovenia stránky a chyby a nedostatky, ktorých odstránenie by predstavovalo porušenie autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva.
 4. Záručná doba na zhotovenú web stránku je 24 mesiacov. Začína plynúť deň nasledujúci po uplynutí 30-dňovej testovacej doby, ktorej koniec zhotoviteľ vyznačí v preberacom protokole, (v prípade tzv. zmluvy na diaľku jej koniec bude odsúhlasený v potvrdzujúcom e-maily). V prípade zhotovenia jednoduchej statickej web stránky (web vizitky) je testovacia lehota 2 dni od prevzatia diela a jej koniec bude odsúhlasený v potvrdzujúcom e-maily o prebratí diela. Záručná doba sa vzťahuje na produkty/fotografie, softvér, prezentácie, zvukové, zvukovo-obrazové záznamy a aplikácie vyhotovené alebo dodané zhotoviteľom a použité na vyhotovenie stránky, funkčnosť stránky, kvalitu zobrazenia stránky, ktoré prevzal objednávateľ na základe preberacieho protokolu, s ktorými vyslovil svoj súhlas, a voči ktorým do skončenia testovacej 30-dňovej/2 dňovej lehoty nevyslovil námietky.
 5. Akékoľvek ďalšie požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu alebo úpravu, či na programové vybavenie, zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, zvukovoobrazových záznamoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba po uplynutí 30-dňovej/2 dňovej lehoty, budú posudzované ako nová objednávka na zmenu alebo úpravu stránky.
 6. Záručná doba sa nevzťahuje na softvér, fotografie, prezentácie, animácie, zvukové záznamy a zvukovo-obrazové záznamy dodané objednávateľom zhotoviteľovi na účel vyhotovenia, aktualizácie alebo zmeny stránky, záručná lehota sa ďalej nevzťahuje na zmeny, ktoré boli vykonané v softvérovom vybavení servera, na ktorom je web stránka umiestnená. V tomto prípade patrí objednávateľovi len 30-dňová/2 dňová testovacia lehota.
 7. Zhotoviteľ počas testovacej, ani záručnej lehoty nie je oprávnený zasahovať do softvéru, zvukového, zvukovo-obrazového záznamu, ktorý bol dodaný objednávateľom, najmä ak by zásah do softvéru, zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu predstavoval porušenie autorských práv či iných práv duševného vlastníctva.
 8. Zhotoviteľ rovnako nie je oprávnený zasahovať do softvéru, zvukového či zvukovoobrazového záznamu ním riadne zakúpeného alebo zaobstaraného, ak by zásah do takého vybavenia stránky predstavoval porušenie autorských alebo iných práv duševného vlastníctva. Zhotoviteľ nikdy nevykoná akúkoľvek opravu, úpravu alebo doladenie programového vybavenia stránky, ak na to nie je oprávnený licenciou výrobcu alebo predajcu softvéru použitého na vyhotovenie stránky, najmä ak by taká oprava, úprava alebo doladenie programu predstavovalo zásah do autorských práv výrobcu alebo predajcu programu.
 9. Na možnú nezhodu softvéru (alebo iných komponentov) dodaných objednávateľom so softvérom (alebo komponentmi), ktorý bude používať zhotoviteľ na vyhotovenie alebo dokončenie stránky, najmä ak by taká nezhoda mohla narušiť funkčnosť stránky, úroveň či kvalitu jej zobrazenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa vopred upozorniť. Ak zhotoviteľ takéto upozornenie vopred vykonal, nie je objednávateľ oprávnený vyžadovať od zhotoviteľa akékoľvek bezplatné opravy, úpravy, ani zmeny stránky v rámci testovacej či záručnej lehoty.

Článok XVI.
Iné dojednania

 1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zo strany zmluvného partnera, v žiadnom prípade nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písomného súhlasu.
 2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
 3. Ak objednávateľ poruší tieto všeobecné obchodné podmienky, a tiež najmä v prípade, ak v dohodnutom termíne neuhradí dohodnutú cenu, je zhotoviteľ oprávnený bez dodatočného upozornenia v termíne po 1 týždni od splatnosti faktúry zneprístupniť objednávateľovu web stránku. Ak objednávateľ po dodatočnej úhrade faktúry opätovne požiada zhotoviteľa o zverejnenie stránok, je povinný uhradiť zhotoviteľovi s tým vzniknuté náklady.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

 1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné podmienky bez súhlasu objednávateľa.
 2. Zhotoviteľ je povinný vydať nové všeobecné obchodné podmienky v lehote 7 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti a v tej istej lehote ich zverejniť na svojej web stránke.
 3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 23.09.2016.

V Dolnom Kubíne, dňa 23.09.2016

Partneri: